Tags: Cooperative Education 2018
ออกแบบและสร้างเครื่องกระทุ้งกระดาษสำหรับเครื่องเข้าชุด

รัตนา แวดสูงเนิน. (2561). ออกแบบและสร้างเครื่องกระทุ้งกระดาษสำหรับเครื่องเข้าชุด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้า Filament IQF Jumbo stick ขนาด 500 กรัม

พรพิมล ศรีภูวงค์. (2561). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้า Filament IQF Jumbo stick ขนาด 500 กรัม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ อาการของเสียประเภทเพาช์

จุฑามาศ มาศรังสฤษดิ์. (2561). ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ อาการของเสียประเภทเพาช์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอาหารสัตว์บรรจุเพ้าซ์

ปติมา ชะเสริมไพร. (2561). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอาหารสัตว์บรรจุเพ้าซ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์จากไม้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโครงสร้าง Solid Model

ไซมอนด์ หว่อง. (2561). การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างกล่องบรรจุภัณฑ์จากไม้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโครงสร้าง Solid Model. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.