Tags: Cooperative Education 2018

ระบบการจัดทำบัญชี และการนำส่งภาษีอากร

การจัดทำและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

ระบบบัญชีลูกหนี้

ระบบบัญชีขายสินค้า

การยื่นแบบประมาณการภาษีครึ่งปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ผู้ยืมเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)

ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้และการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ของโรงแรม

การบันทึกบัญชีของธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มสุราด้วยโปรแกรม CD Organizer

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อาหารดีที่มีประโยชน์

การแพร่ภาพสดการเป็นผู้ช่วยช่างภาพและขั้นตอนการแพร่ภาพสด บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคลาสท์

ขั้นตอนการเขียนคอนเทนต์เพื่อโปรโมทเว็ปไซต์และเพจของบริษัทมิตรมายา ปี พ.ศ. 2562

การถ่ายวีดีโอเพื่อโฆษณาการบริการผ่านสื่อออนไลน์ของโรงแรม Cinnamon Residence เพื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์

การศึกษาขั้นตอนการประสานงานลูกค้าในตำแหน่ง Project Manager ของบริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด ปี พ.ศ.2562 กรณีศึกษาการประสานงาน บริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด

ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ ห้องอาหาร เฌอเอม ของ โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ พ.ศ.2562

การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสนใจและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

การสร้างภาพจำลองบรรจุภัณฑ์ของสินค้า บริษัท มอเรซ ครีเอทีฟ

การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์กรณีศึกษา บริษัท เอ็น แอนด์พี ครีเอชั่น จำกัด

โครงการการออกแบบสติกเกอร์ไลน์ให้กับองค์กร เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า

วิธีการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดย่อม

การศึกษาเปรียบเทียบซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางไกล

การจัดทำภาพประกอบคอนเทนท์ สื่อออนไลน์และวีดีทัศน์ลงสื่อออนไลน์เพื่อการโฆษณาให้กับศิลปิน GMM GOLD บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การแต่งกายอย่างถูกระเบียบ

ระบบบริหารจัดการการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า ของบริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

บัญชีลูกหนี้ บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด