Tags: Cooperative Education 2018
กระบวนการกรองน้ำประปาของโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

จิรพงศ์ เพ่งแสง. (2561). กระบวนการกรองน้ำประปาของโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

คู่มือการจัดการการซ่อมบำรุงรถยนต์เชิงป้องกัน

สุธิชา ศรีสุราษฎร์. (2561). คู่มือการจัดการการซ่อมบำรุงรถยนต์เชิงป้องกัน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและประมาณราคาของระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย

นัฐพงษ์ เจริญผล. (2561). การออกแบบและประมาณราคาของระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและสร้างแขนกลสำหรับชงกาแฟ

กิตติ ชุติวิทูรชัย, สราวุธ พุทธิมิตร และ สถาพร แซ่ว้าง. (2561). การออกแบบและสร้างแขนกลสำหรับชงกาแฟ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งตู้เอ็มดีบีในห้องไฟฟ้า ณ โครงการ ไอ่ร่าวันของบริษัทเจนเพาเวอร์เอ็นจีเนียร์ส จำกัด

วนัส ดอกบัว, ณัฐสิทธิ์ เขียวชอุ่ม. (2561). การติดตั้งตู้เอ็มดีบีในห้องไฟฟ้า ณ โครงการ ไอ่ร่าวันของบริษัทเจนเพาเวอร์เอ็นจีเนียร์ส จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.