บทบาทและหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด

Last modified: August 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
บทบาทและหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
The Roles and Responsibilities of Sales Assistant at Praguynakorn Group Company Limited.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุทธิดา บุญครอง, นายธีรเทพ แสงศรีมณีวงศ์
Miss Suthida Bunkrong, Mr. Teerathep Sangseemanewong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Montira Tantrawanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

สุทธิดา บุญครอง และธีรเทพ แสงศรีมณีวงศ์. (2561). บทบาทและหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทในเครือประกายนคร ได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของประกายนครเอง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และมูลค่าราคาที่เหมาะสม รวมไปถึงการนำเสนอด้านงานบริการที่ปะสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองผูเบริโภคให้ได้มากที่สุด

จากการที่คณะผู้จัดทำได้มาปฏิบัติงาน ณ บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานขาย เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์ในการทำงานและช่วยให้สามารถปฏิบัติงานในส่วนของการขาย และการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้การปฏิบัติงานดังกล่าวยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

คำสำคัญ: ทักษะ, ประสบการณ์, การบริการ


Abstract

Praguynakorn Group Company Limited has operated the trading business of electrical devices for over 50 years. It aims to deliver high quality products imported from abroad its own brand with reasonable prices, and service excellence to customers.

The students took an internship with this company as a sale assistant to practice selling and working skills in this area. This also included customer care services. At the end of this cooperative program, the students can utilize a lot of experience gained for future carelessly.

Keywords:  Service, Skills, Experience.


บทบาทและหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด | The Roles and Responsibilities of Sales Assistant at Praguynakorn Group Company Limited

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 142
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code