การบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express Accounting)

Last modified: December 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express Accounting)
Recording for the Business Transaction via the Express Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวมินตรา ศรีนาคสุข, นางสาวปาณิสรา ขาวสบาย, นางสาวฐิติมา  พ่วงขวัญ
Ms. Mintra  Sirnaksuk, Ms. Panisara Khosabai, Ms. Thitima  Puangkwan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์  หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak  Lairattanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

มินตรา ศรีนาคสุข, ปาณิสรา ขาวสบาย และ ฐิติมา พ่วงขวัญ. (2560). การบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express Accounting). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทพีเอ็นเอส ออดิทติ้ง แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัดให้บริการการทำบัญชี  ให้บริการปรึกษาด้านบัญชีและภาษี  การตรวจสอบบัญชี  และบริการอื่นๆ   ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่พีเอ็นเอส  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้คัดแยกและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี  บันทึกรายการทางบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กเพรส  และจัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งาน  ช่วงแรกของการปฏิบัติงานใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางบัญชี และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเอ็กเพรส

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้  ความเข้าใจ และทักษะการทำงาน  โดยทำการศึกษาประเภทของเอกสารทางบัญชี  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี   โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจ  เพิ่มทักษะการทำงาน  และมีความมั่นใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในประกอบอาชีพในอนาคต   คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: การบันทึกบัญชี, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, เอกสารทางบัญชี


Abstract

PNS Auditing and Advisory Company Limited is a business that  provides accounting services, accounting and tax consulting, auditing services and  other services.  While attending  the internship under the cooperative program at PNS,  the team  was assigned to classify and check accounting documents, to recognize business transactions via the Express  Accounting software  and arrange accounting documents for ease of use. The first  phase of the operation took a lot of time because there was no understanding of accounting documents and the use of pre-programmed accounting via Express.

This project was designed to increase the skills of using the Express Accounting software to recognize business transactions through studying the type of accounting documents. This project allowed the team to gain more knowledge, understanding,  and increased performance skills, as well as having confidence in future careers. The team also hoped that this project would be useful to interested parties.

Keywords: Recording, Accounting software, Accounting documents.


การบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express Accounting) |  Recording for the Business Transaction via the Express Accounting Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 983
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code