การควบคุมสินทรัพย์ถาวร

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การควบคุมสินทรัพย์ถาวร
Fixed Assets Accounting Control
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเกศรา จิตเย็น, นางสาวฝนริน วิเศษเกรียงไกร 
Ms. Getsara JityenFonrin, Ms. Fonrin Visedkringkrai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak    Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

เกศรา จิตเย็น และ ฝนริน วิเศษเกรียงไกร. (2560). การควบคุมสินทรัพย์ถาวร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิต การผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติก การรับจ้างประกอบ พ่นสี และดัดแปลงรถยนต์ต่างๆ เช่น รถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง และรถใช้งานเฉพาะด้านต่าง ๆเช่น รถ  TR Transformer, รสบัส, รถมินิบัส เป็นต้น ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย

จากการเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัด (มหาชน) นั้นคณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายงานเป็น 2 ส่วนงานดังนี้ ส่วนงานบัญชีลูกหนี้และส่วนบัญชีสินทรัพย์ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาในเรื่องการตรวจใบกับกำกับภาษี การจัดเรียงเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบโอนย้ายทรัพย์สิน ทำการโอนย้ายทรัพย์ในระบบซึ่งทางบริษัทได้นำโปรแกรม Oracle เพื่อบันทึกบัญชีเกี่ยวบัญชีลูกหนี้และการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ คณะผู้จัดทำได้ทราบถึงประโยชน์และความสำคัญสำหรับการควบคุมสินทรัพย์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงได้เสนอโครงงานการศึกษาภายใต้หัวข้อเรื่อง “การควบคุมสินทรัพย์ถาวร”

ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ การศึกษาต่อและการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพบัญชีต่อไป

คำสำคัญ: ระบบบัญชีสินทรัพย์, บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน), ระบบ Oracle


Abstract

Thai Rung Union Car Public Co. Ltd. is a company vehicle business which provides   design product research and development, building molds and equipment for production. They also produce  the metal and splash parts, assembly, painting and transforming vehicles, such as multi-purpose car for  7 seats, and special cars such as TR Transformer bus, Minibus, etc. including after sale services.

We attended the cooperative education project of Siam  University at Thai Rung Union Car Public Co. Ltd. as an assistant accountant for receivables and asset accounting. We were assigned to check tax invoices, document arrangement of invoices and asset transfers with Oracle Program. We realized the advantages and the importance of fixed assets control process, therefore, we presented the cooperative education project on “Fixed Assets Accounting Control.”

The project presented explanations and conclusion regarding procedure processes for arranging accounting and fixed asset accounting control processes via accounting software (Oracle). Finally, the trainees expect that this internship project will be valuable to anyone who continues to study and wants to apply further accounting knowledge in their future.

Keywords: Fixed Assets Accounting, Thai Rung Union Car Public Co. Ltd., Oracle Software Program.


.

การควบคุมสินทรัพย์ถาวร | Fixed Assets Accounting Control

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1320
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code