บัญชีรายได้ธุรกิจรถยนต์มือสอง

Last modified: July 4, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
บัญชีรายได้ธุรกิจรถยนต์มือสอง
Revenue Accounting of Secondhand Car Business
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว กมลลักษณ์ งามสันติสุข, นางสาว เสาวลักษณ์ ชีวพรพิมล
Ms. Kamollax Ngamsantisuk, Ms. Saowalak Chewapornpimol
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr.Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

กมลลักษณ์ งามสันติสุข และ เสาวลักษณ์ ชีวพรพิมล. (2560). บัญชีรายได้ธุรกิจรถยนต์มือสอง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท กฤษฎา กู๊ดคาร์ จํากัด ประกอบธุรกิจซื้อ-ขายรถยนต์มือสอง และรับฝาก-ขายรถยนต์  จัดจำหน่ายรถยนต์มือสองโดยคัดสรร ยี่ห้อ สี ราคา และคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาขาย

จากการเข้าปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท กฤษฎา กู๊ดคาร์  จํากัด ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชีโดยได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในด้านบัญชีและภาษีบันทึกข้อมูลต่างๆลงโปรแกรม ออกใบภาษีขายเป็นต้น คณะผู้จัดทำได้ทราบถึงประโยชน์และความสำคัญสำหรับขั้นตอนปฏิบัติงานทางบัญชีธุรกิจรถยนต์มือสอง จึงได้เสนอโครงงานสหกิจศึกษาภายใต้หัวข้อเรื่อง “บัญชีรายได้ธุรกิจรถยนต์มือสอง” โดยเนื้อหากล่าวถึงการบันทึกบัญชีผ่านระบบโปรแกรม Forcarsoft และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเป็นต้น

จากการปฏิบัติงานครั้งนี้ทําให้ผู้จัดทําได้รับประสบการณ์การทํางาน และทราบถึงความสําคัญ บัญชีรายได้ธุรกิจรถยนต์มือสองโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทํางานในสายงานวิชาชีพบัญชี และสามารถนําไปศึกษาค้นคว้าสําหรับบุคคลที่สนใจได้อย่าง ถูกต้องต่อไป

คำสำคัญ: บัญชีรายได้, รถยนต์มือสอง, โปรแกรม Forcarsoft


Abstract

Kitsada  Good  Car  Company Limited is a company operating a business for  trading and pledging of cars. The company is also a dealer for used cars with a selection of various brand, color,    price and quality with reasonable price.

According to the co-operative education program of Siam University at Kitsada  Good Car  Company Limited as an accounting assistant the author was assigned duties in accounting and taxation. Responsibilities included accounting, preparing and reporting input-output tax, issuing receipts, accounting entries, and work with Forcarsoft Program. However, the team found that there were specific procedures of accounting process for secondhand car business, therefore, we presented  the cooperative education project on “Revenue Accounting of Secondhand Car Business.”

This project explained and summed up the revenue accounting of secondhand car business system for better understanding. The organizer wishes that this cooperative education benefits others for further study, as well as earning useful knowledge to apply in accounting related work places in the future.

Keywords: Revenue Accounts, Secondhand Car, Forcarsoft Program.


บัญชีรายได้ธุรกิจรถยนต์มือสอง |  Revenue Accounting of Secondhand Car Business

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 288
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code