ระบบรายได้ของธุรกิจผลิต และจำหน่ายอาหาร

Last modified: July 4, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบรายได้ของธุรกิจผลิต และจำหน่ายอาหาร
Revenue System of Food Production and Distribution Business
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ณัฐมล โฉมเผือก, นางสาว จีราพร ทองเนียม
Ms. Nattamon   Chomphueak, Ms. Jeeraporn   Thongniam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak  Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐมล โฉมเผือก และ จีราพร ทองเนียม. (2560). ระบบรายได้ของธุรกิจผลิต และจำหน่ายอาหาร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัทเจเอฟบีคิทเช่นจำกัด  ดำเนินธุรกิจอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว เน้นบริการด้วยลูกชิ้นปลา เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายลูกชิ้นปลา ปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการมากกว่า 30 สาขาและ สาขาเฟรนไชส์มากกว่า 140 สาขา ทั่วประเทศ มีอาหารให้ลูกค้าเลือกสรรมากมายปัจจุบันกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานตามโครงงานสหกิจศึกษา ณ บริษัทเจเอฟบีคิทเช่นจำกัด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบัญชีโดยมีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบเอกสารการบันทึกรายการค้าและตรวจสอบจำนวนภาษีซื้อ-ภาษีขายในแต่ละเดือนซึ่งทำให้คณะผู้จัดทำ ทราบถึงความสำคัญของการรับรู้รายได้ประเภทต่างๆ รวมถึงเอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงานของรายได้สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร ดังนั้น จึงได้นำมาจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาภายใต้หัวข้อเรื่อง “ระบบรายได้ของธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร”

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานสหกิจศึกษานี้จะสามารถอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ของธุรกิจ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของรายได้ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบเอกสารทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ หรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีต่อไป

คำสำคัญ: ระบบรายได้, ภาษีซื้อ, ภาษีขาย, เอกสารทางการบัญชี


Abstract

JFB Kitchen Co. Ltd. operates a business of  manufacturing and selling noodles, as a fish ball and distributor. The company has over 30 branches, and over 140 franchising branches across nation. There are various types of foods to serve customers. Currently, the company is continuously developing products.

We attended the cooperative education project of  Siam  University at JFB Kitchen Co. Ltd. as accounting assistant officers. We were responsible for accounting duties, checking invoices,  store data, and prepare report input-output tax. We realized its importance, therefore, we presented the cooperative education project on  “Revenue System of  Food  Production and Distribution Business.”

This project explained and summarized the operations and accounting revenue system of food production, distribution business and procedure revenue recognition accounting entries. These complicated and complex works were simplified. We hoped this project would be beneficial to further study in the future or implementation to increase real work performance.

Keywords: Revenue system, input-output tax, accounting entries.


  ระบบรายได้ของธุรกิจผลิต และจำหน่ายอาหาร |   Revenue System of Food Production and Distribution Business

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 214
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code