Tags: การบัญชี 2558

กระบวนการจัดทำบัญชี บริษัท จตุรัตน์ แอคเคาท์ ติ้งแอนด์ แทกซ์ จำกัด

การตรวจสอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

คู่มือการใช้โปรแกรมบัญชี Tally

การจัดเอกสารประกอบการลงบัญชี

การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

ระบบบัญชีการรับเงินในบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานที่เดินทางไปต่างประเทศและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express

ระบบใบสำคัญจ่าย

รายงานอายุสินค้า

ระบบการสั่งซื้อสินค้าและรับสินค้าของร้านกาแฟชื่อดัง

วงจรเจ้าหนี้

เทคนิคการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า–รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า

การจัดทำใบแจ้งหนี้ (INVOICE) เพื่อเรียกเก็บจากลูกค้าค่าโฆษณาโทรทัศน์

การจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย

การบันทึกข้อมูลรายได้ด้วยโปรแกรม SYmainRMS

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การบันทึกบัญชีซื้อ – ขายในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

กระบวนงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าคงเหลือ

การตั้งลูกหนี้ ในโปรแกรมทางบัญชี

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการปรับปรุงใบกำกับภาษีขาย – ใบลดหนี้

การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น