Tags: การบัญชี 2558

ระบบบัญชีสำหรับกระบวนการจัดซื้อและกระบวนการนำส่ง ภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด. 53 กรณีศึกษา บริษัท อัมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

บันทึกการรับและการเบิกใช้วัตถุดิบ-เส้นด้าย ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Tega Pro

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express

การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้านเงินรับ-จ่าย

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายรอการจ่ายชำระ กรณีศึกษา: บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด

หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศกรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การแจ้งโอนเงินกรณีจ่ายกลับส่วนราชการ

การตรวจสอบกิจการกับการบริหารทั่วไปของสหกรณ์

การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี myAccount

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีรายการลูกหนี้และรายการเจ้าหนี้ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์  รัตนาธิเบศร์

ขั้นตอนการจัดทำเอกสารเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติราชการฯ

โปรแกรมบัญชี myAccount  กรณีศึกษา บริษัทสำนักสอบบัญชี พี.เอส.อาร์ จำกัด

การทำบัญชียาง

ขั้นตอนการซื้อขายด้วยระบบ Express

การบันทึกรับชำระค่ารถยนต์ใหม่-ค่าแรงค่าอะไหล่ลงในโปรแกรมบัญชี WINSPEED

การตรวจรับและเบิกจ่ายขวดเพื่อตรวจย้อนกลับแหล่งที่มา

โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Navision: ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (เงินจอง)

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การศึกษาระบบการจัดซื้อสินค้าของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express

การควบคุมบัญชีงานระหว่างก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสามพราน

ศึกษาการบันทึกบัญชีของโปรแกรม Microsoft Office Excel

การเปรียบเทียบการรับรู้รายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน ระหว่างสำนักงานการไฟฟ้ากับ PEA Shop