Tags: ปีการศึกษา 2562

แอนิเมชัน 2 มิติ: ไวรัสคอมพิวเตอร์

การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อเผยเพร่ความรู้กี่ยวกับสารอันตรายต้องห้ามในเครื่องสำอาง

โมชั่นกราฟิก เรื่อง โครงการโคนมในพระราชดำริ

การบูรณาการการจัดการสหกิจศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเชิงผู้ประกอบการ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าห้องพักที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนผ่านตลาดออนไลน์ในประเทศไทย

ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อความพอใจในการชมถ่ายทอดสดบน Twitch

ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลธนบุรี

ตัวแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสมรรถนะผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

การบริหารจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

การหาความสัมพันธ์ของคนขับรถแท็กซี่ด้วยเหมืองกระบวนการ

การหาความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกันของหน่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้เหมืองกระบวนการ

ศึกษากระบวนการ ขายรถยนต์ด้วยเทคนิค เหมืองกระบวนการ เพื่อปรับกระบวนการขายใหม่

การตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยาม

กรรมวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายครีมเทียมผงจากแป้งข้าวด้วยวิธีการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง

ผลของคาร์บอกซีเมทลิเซลลูโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งผสมและคุณสมบัติของเส้นก๋วยเตี๋ยว

ประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์: กรณีศึกษาในเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์เพื่อค้นหาขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของระบบสารสนเทศโดยการใช้เทคนิค Fuzzy Miningและ Inductive Miner

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการเทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางแค

ผลของโซเดียมคลอไรด์และซูโครสต่อการเกิดโฟมและการเกิดอิมัลชันของโปรตีนรำข้าวหอมมะลิ

การวัดความยาวคลื่นแสงเลเซอร์โดยการประมวณผลด้วยโปรแกรม Mathcad และเทคนิคสเปกโตรมิเตอร์อย่างง่าย

อิทธิผลของสารละลายเกลือแคลเซียมและเทคนิคซูวีดต่อคุณลักษณะของแครอทพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษา

การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำพริกไทยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการสั่งซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยา : กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก