Tags: ปีการศึกษา 2562

การประชาสัมพันธ์บริการรถเช่าของบริษัท สวัสดี ทราเวล กรุ๊ป แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผ่านเพจเฟสบุ๊ค เช่ารถตู้วีไอพี เช่ารถบัสวีไอพี

แก้วกาแฟจากกากกาแฟ

รูปแบบจริยธรรมทางการตลาดสำหรับการประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมไทย

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์มรดกความทรงจำแห่งโลกของวัดพระเชตุพน เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย

รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระดับปฐมวัย

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 ของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดกรุงเทพมหานคร

ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมบริการและการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเคเอฟซีที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระ

แอปพลิเคชันตั้งกลุ่มทำกิจกรรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

การเปรียบเทียบค่าความต้านทานของสายดินในระบบไฟฟ้า

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ระบบบริหารงานขายคอนโดมิเนียม

แอนิเมชันอินโฟกราฟิกเรื่อง Understanding & Saving Energy

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เคล็ดลับลดพุง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราสินค้าอมาโด้ ทางช่องทาง ออนไลน์

เว็บไซต์แจ้งเตือนอุบัติเหตุบนท้องถนน

แอนิเมชัน 2 มิติเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สื่อการเรียนสำหรับเด็กประถมตอนต้น เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การออกแบบหนังสือ Photo book เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับวัยรุ่น

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด

*ตัวชี้วัดเพื่อกําหนดมาตรฐานการตลาดความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

ระบบจัดการร้านอาหาร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ตลาดนัดธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หลับใน มหันตภัยบนท้องถนน