Tags: อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล

อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล Mr. Chaisak Lairatanakul

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

การบัญชีรายรับเงินสด – รายจ่ายเงินสดและการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ

บันทึกการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express

โปรแกรมสำเร็จรูป Prosoft Winspeed: บันทึกรายการซื้อและขาย

การบันทึกบัญชีซื้อเชื่อและขายเชื่อด้วยโปรแกรมบัญชี WIN Speed

กระบวนการจัดเตรียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการทั่วไป

ขั้นตอนการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูป

การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมบัญชี EASY ACC

ใบสำคัญจ่ายคืนเงินประกัน

การบันทึกข้อมูลใบแนบและการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต

การบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express Accounting)

การบันทึกใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 53 ด้วยโปรแกรม RD-net ยื่นอินเตอร์เน็ต

การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขาย

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express

การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้านเงินรับ-จ่าย

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายรอการจ่ายชำระ กรณีศึกษา: บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด

หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การทำบัญชียาง

ขั้นตอนการซื้อขายด้วยระบบ Express

การบันทึกรับชำระค่ารถยนต์ใหม่-ค่าแรงค่าอะไหล่ลงในโปรแกรมบัญชี WINSPEED

การตรวจรับและเบิกจ่ายขวดเพื่อตรวจย้อนกลับแหล่งที่มา