Tags: อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล

อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล Mr. Chaisak Lairatanakul

การบันทึกบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยโปรแกรมบัญชี EASY ACC

การบันทึกใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 53 ด้วยโปรแกรม RD-net ยื่นอินเตอร์เน็ต

การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขาย

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express

การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้านเงินรับ-จ่าย

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายรอการจ่ายชำระ กรณีศึกษา: บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด

หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อและการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การทำบัญชียาง

ขั้นตอนการซื้อขายด้วยระบบ Express

การบันทึกรับชำระค่ารถยนต์ใหม่-ค่าแรงค่าอะไหล่ลงในโปรแกรมบัญชี WINSPEED

การตรวจรับและเบิกจ่ายขวดเพื่อตรวจย้อนกลับแหล่งที่มา

โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Navision: ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (เงินจอง)