Tags: Cooperative Education 2017

การจัดทำใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่ายด้วยโปแกรมซีดีออแกไนเซอร์

ระบบการจัดซื้อ รับของ และค่านายหน้า

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์ระหว่างผู้จำหน่าย

หลักการขายเชื่อและบัญชีลูกหนี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ใบสำคัญจ่ายคืนเงินประกัน

การบันทึกข้อมูลใบแนบและการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต

การบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express Accounting)

สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย์

การศึกษาการปฎิบัติงานที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทโตโยต้าเค.มอเตอร์ส ผู้จัดจำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาเจริญกรุง)

การโฆษณาสินค้า เครื่องสำอาง Luminesce ด้วยสื่อโซเซียล บริษัท นิวไลน์ แอพโพรช จำกัด

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่บริษัท ธนพัฒน์ พลาสติก จำกัด

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กของ บริษัท  คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด

การศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กของบริษัท คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด

ระบบขายหน้าร้าน

การปรับปรุงชุดจำลองการปลูกพืชแบบระบบปิด

เครื่องมือบริการข้อมูลประจำตัว

ระบบวัดและจัดเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิสำหรับตู้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เปิดเส้นทางใหม่ ทริปสมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง เรียนรู้วิถีชีวิตแบบโฮมสเตย์

ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุง

ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน

เว็บแอ๊ปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ

การศึกษามาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สายและการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จำกัด