Tags: Graduate School

A Study of the Thai-Bangladesh Import & Export Trade (Aspects of Its Success- System and Procedures)

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลต่อส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งยี่ห้อ พรานทะเลในเขตบางแค

พฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของแรงงานในธุรกิจนาเข้าส่งออกเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Investigation and Analysis of Consumer Buying Preferences of the Clothing Retail Market

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ SME BANK สาขาสํานักพหลโยธิน เขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสถานีดับเพลิงถนนจันทร์ ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

รูปแบบการรับรู้ผลิตภัณฑ์ไทยและ AEC ของผู้บริโภคไทย

การเตรียมความพร้อมเพื่อประชาคมอาเซียน: ศึกษากรณี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความสำเร็จในการบริหารการตลาดสมัยใหม่ของผู้ประกอบการใหม่สู่ประเทศไทย ๔.๐

การวางระบบการบริหารคุณภาพสาหรับคลังพัสดุของผลิตภัณฑ์พลาสติก

คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ดับเพลิง กองปฏิบัติการดับเพลิงที่ 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

The study of China Steel Industry Analysis (opportunities and challenges)

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกเนื้อปลานิลแช่แข็งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อแผ่นป้ายโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ในเขตพระราม 2 กรุงเทพมหานคร

The Influence of Individual Overseas Purchasing

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนวิจิตราพิทยา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี