Topics: -สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้านครหลวง

ธีรวัฒน์ ชะเอมวัน, ชาคริต บำรุงเขต. (2558). การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้านครหลวง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

กุลนิภา สดสายญาติ, สิริรัตน์ ชื่นพุก. (2558). การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกข้อมูลปัญหาระหว่างพัฒนาโปรแกรม

นราธร ขจรฤทธิ์, ณัฐพล โฆษิตสันต์. (2558). เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกข้อมูลปัญหาระหว่างพัฒนาโปรแกรม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบระบบจัดการคลังอุปกรณ์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น รุ่นที่ 2

ธนวรรณ น้ำลึก,ธนศร พูลกิจวัฒนา, อรอุมา เดชปก. (2558). การออกแบบระบบจัดการคลังอุปกรณ์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น รุ่นที่ 2. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงภายใน บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

ยศพล พงศ์มี. (2558). เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงภายใน บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรผ่านเครือข่ายกล้องซีซีทีวี

มกุฎทวิ ฉัตรเจริญวัยวุฒิ. (2558). ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรผ่านเครือข่ายกล้องซีซีทีวี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบโควตาออนไลน์

กิตติ์ธเนศ เหลืองสนธยา. (2558). ระบบโควตาออนไลน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2

รเณศณัฏฐ์ กันตาบุณยวัทน์ และ พีระพัฒน์ ทรงสุรวิทย์. (2561). เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจองโฮสเทลออนไลน์

ธนศร พูลกิจวัฒนา. (2561). ระบบจองโฮสเทลออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานด้วยไอโอที

ภูสิษฐ์ วงศ์เจตจันทร์ และ รุ่งโรจน์ ลาสุวรรณ. (2562). ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานด้วยไอโอที. ใน รายงานการประชุม การประชุม International and National Conference on Engineering Education ครั้งที่ 17 (หน้า 27-37). Avani หัวหินรีสอร์ท : The Council of Engineering Deans of Thailand and Faculty of Engineering, Mahidol University.

ระบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสวัสดิการอาหาร

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับสวัสดิการอาหารโดยบูรณาการร่วมกับบัตรพนักงานอาร์เอฟไอดีชนิดความถี่ต่ำกับระบบสมองกลฝังตัว

ระบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับห้องเช่า

มาโนช เปียฉ่ำ, นราธร ขจรฤทธิ์ และ ธวัชชัย กัลปพฤกษ์ชัย. (2560). ระบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับห้องเช่า. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนที่ติดต่อผู้ใช้เพื่อสั่งงานระบบเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์

วิภาวี จิรัตติกานนท์, สมิตานัน เพ็งแจ่ม. (2560). การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนที่ติดต่อผู้ใช้เพื่อสั่งงานระบบเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.