Topics: กลุ่มสาขาวิชา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์|Social Sciences and Humanities Group

Social Science & Humanities

You are here:
  • KB Home
  • กลุ่มสาขาวิชา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์|Social Sciences and Humanities Group

โครงงานกิจกรรม “GEN-Y เที่ยวไทย สไตล์ยั่งยืน”

ความพึงพอใจของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการพัฒนาครู ด้วยชุดฝึกอบรม e – Training

Global Purchasing Strategy in China

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย และให้บริการแก่นักท่องเที่ยวของตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ผ่าน website agoda.com ของผู้บริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

Investigation and Analysis of Consumer Buying Preferences of the Clothing Retail Market

การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสินในสังกัดจังหวัดราชบุรี

A Comparative Study of Two Thailand’s E-Commerce Companies

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น

ลิขสิทธิ์ในงานผ้าไหมไทย: กรณีศึกษางานผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์

การศึกษาการจัดการโครงการลดน้ำสูญเสียกรณีศึกษาพื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง

A Study of the Thai-Bangladesh Import & Export Trade (Aspects of Its Success- System and Procedures)

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

ปัญหาที่ส่งผลกระทบทางด้านการเงินต่อการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ประเภทอาคาร ของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนครปฐม

Marketing Strategy Analysis of Tencent Holdings Limited

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ SME BANK สาขาสํานักพหลโยธิน เขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสถานีดับเพลิงถนนจันทร์ ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยอันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1

ความพึงพอใจของคนพิการที่มีต่อการให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ โดยศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน 18