กระบวนการขายแผ่นพื้นสำเร็จรูป บริษัท วงศ์ชัย จำกัด

Last modified: January 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กระบวนการขายแผ่นพื้นสำเร็จรูป บริษัท วงศ์ชัย จำกัด
Sales Process of Wongchai Co.Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว  จิดาภา  วังบุญ  
Miss Jidapa Wangboon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร. เบญจวรรณ บวรกุลภา
Assist. Professor Dr. Benjawan    Bawonkulpa
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

จิดาภา  วังบุญ. (2561). กระบวนการขายแผ่นพื้นสำเร็จรูป บริษัท วงศ์ชัย จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

               บริษัท วงศ์ชัย จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่มีชื่อ V con Group ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้าประเภท แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีประสบการณ์การก่อสร้างจากสหรัฐอเมริกา ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท วงศ์ชัย จำกัด (VCON) ด้วยความปรารถนาที่ต้องการ หาวัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรในประเทศ และงานบริการประเภทขายตรงโดยพนักงานขาย ความสนใจที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการขาย ของบริษัท วงศ์ชัยจำกัด 2) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบในอนาคตได้ 3) ได้ความรู้เรื่องกระบวนการขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยทำการศึกษาแนวคิดและกระบวนการขายภายในบริษัท วงศ์ชัย จำกัด จากการศึกษาเอกสารคู่มือของ บริษัทวงศ์ชัย ความประทับใจที่มีคือ การทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจน พนักงานบริษัทมีความเป็นมิตรและค่อยให้คำแนะนำในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คำสำคัญ : กระบวนการขาย


Abstract

Wongchai Co.Ltd. is an cnerprise manufacturing construction equipment in cooperation with the V Con Group (United States of America), obliged to distribute products such as post-made concrete flooring. The enterprisc intended to use durable resources within the country and provide direct after sale services implemented by sales officers. The interest to study the distribution  processes had the following objectives; 1) to study the distribution process of Wongchai Co. Ltd;2) to adapt for future career endeavor; and 3) to obtain both local  and international distribution  processes by studying the thought approaches and  impressions rcccived included the enterprises precise goals and the intimate relations among staff to recommend one another to acquire successes of the targct goals set.

Keywords:  distribution process, sevices, enterprise.


กระบวนการขายแผ่นพื้นสำเร็จรูป บริษัท วงศ์ชัย จำกัด | Sales Process of Wongchai Co.Ltd

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 167
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code