ระบบบัญชีธุรกิจออนไลน์

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบัญชีธุรกิจออนไลน์
Online Business Accounting System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเกษมพงษ์ แก้วหอม
Mr. Kasempong Kaewhom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์  รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

เกษมพงษ์ แก้วหอม. (2563). ระบบบัญชีธุรกิจออนไลน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอส ( กรุ๊ป ) แอนด์แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่รับทำบัญชีภาษีอากร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา บริการรับจดทะเบียนบริษัท ฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และจดทะเบียนอุตสาหกรรมโรงงาน (รง.4) (รง.2) ทะเบียนพาณิชย์จดทะเบียน ประกันสังคมยื่น แบบประกันสังคม ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (Work Permit)

บริษัทจึงได้นำโปรแกรมสำเร็จรูป WINSpeed มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงรายการถึงกัน โดยอัตโนมัติเพื่อ เพื่อความสะดวกในการค้นหาเอกสาร ที่จะต้องใช้ในการบันทึกเอกสารได้ง่ายขึ้น และเป็นการจัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป WINSpeed ในการบันทึกการซื้อสินค้า การขายสินค้า การบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คณะผู้จัดทำได้ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่มากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้อย่ามีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: รายได้, ค่าใช้จ่าย, โปรแกรมสำเร็จรูป WINSpeed


Abstract

S (GROUP) AND ACCOUNTING CO., LTD. is a company that provides services in tax accounting; filing forms for income tax, Value Added Tax, juristic partnerships, ordinary partnerships, social security, company’s registration, limited partnerships, business licenses, expand factory, commercial and social security registration, and request of work permit for alien.

The company, used the WINSpeed software to  log information to make it easier to save information, automatically link lists, add convenience for document searches, and classify documents into categories.

This project was intended to increase the skill of using WINSpeed software to record purchases, sales, and expense recordings. The organizers were able to learn, understand and have more skills. This study could be used effectively in future work.

Keywords: income, expense, WINSpeed software.


ระบบบัญชีธุรกิจออนไลน์|Online Business Accounting System

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 787
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code