ระบบบัญชีรายได้สำหรับกิจการสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด

Last modified: March 24, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบัญชีรายได้สำหรับกิจการสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด
Income Accounting System for Tutorial School
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอมรา ชื่นดี  
Ms. Ummara Chuendee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ อิทธิศักดิ์  รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

อมรา ชื่นดี. (2563). ระบบบัญชีรายได้สำหรับกิจการสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท  โนว์อาร์  เลิร์นนิ่ง   จำกัด เป็นองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเบาวชนไทยในการเรียนรู้ด้วยการ  ดึงศักยภาพ โดยทุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน และตั้งใจเป็นโรงเรียนที่สอนวิชา ชีวิตที่เตรียมความพร้อมให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

จากการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้ศึกษาการทำงาน  ความรู้ และ ประสบการณ์การทำงานในด้านบัญชี ณ บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด ทำให้ได้ศึกษาเรียนรู้ความสำคัญในการบันทึกข้อมูลของส่วนบัญชี จึงนำเสนอ ภายใต้ชื่อโครงการงานสหกิจศึกษา “ ระบบบัญชีรายได้สำหรับกิจการสถาบันกวดวิชา”  โดยงานที่ผู้จัดทำได้รับมอบหมาย ให้จัดเรียงเอกสาร  ตรวจสอบเอกสาร คัดแยกเอกสารใบกำกับภาษี  และปฏิบัติงานทางด้านการจัดทำใบเสนอราคาและใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ โดยบันทึกผ่านโปรแกรม Flow account เป็นต้น

ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติโครงงานสหกิจครั้งนี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้สำหรับการทำงานในวิชาชีพบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

คำสำคัญ: ระบบบัญชีรายได้, โปรแกรม Flow account.


Abstract

Know-are Learning Co., Ltd. Is a business for education. Currently, there are many branches in Bangkok, Metropolitan region and including upcountry.

The cooperative education provided a new opportunity for work, knowledge, and experience as Accounting staff in Know-are Learning Co., Ltd. The author studied and reported under the cooperative education project, “ Income Accounting System for Tutorial School ”  The content discussed quotations, purchase orders, invoice document arranging, verifying receipt, verifying tax invoice and sorting tax invoices etc.

From the internship, the trainee gained of experience on working responsibility for the assigned task, and the learned to plan and manage each task as property. This type of experience helped the trainee to learn from there own mistakes and be able to improve. Moreover, the trainee also learned to work with colleagues. It was a good opportunity for developing skills for the future work in this carrier.

Keywords:  Income Accounting System, Program Flow account.


ระบบบัญชีรายได้สำหรับกิจการสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จำกัด|Income Accounting System for Tutorial School

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 431
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code