Tags: บริหารธุรกิจ 2560/2017

การซื้อขายทองแท่ง ทองรูปพรรณ

การบันทึกรายการซื้อเงินเชื่อโดยใช้โปรแกรม Express

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 และ ประกันสังคม

การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของบัญชีเงินทดรองจ่าย ภายในบริษัท ณัฏฐกิตต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ Account Payable (2017)

บันทึกรายการซื้อ-ขาย ในโปรแกรมสำเร็จรูป CD Organizer

ขั้นตอนการสั่งซื้อและจ่ายชำระหนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การบันทึกรายการซื้อขายในโปรแกรม CD Organizer

วงจรรายจ่าย The Study of Expenditure Cycle Process Flow

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังเก็บอุปกรณ์บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

การพัฒนาแบบฟอร์มเช็คราคาสินค้ากับซัพพลายเออร์ของ บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

การพัฒนาแบบฟอร์มรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าของบริษัท เฉลิมไทย แมชชินเนอรี่ จำกัด

การพัฒนาสื่อการปฐมนิเทศของพนักงาน บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้าของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

คู่มือการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสต็อกสินค้าของ บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกเอกสารลูกค้าของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

การเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดบัญชีของธนาคารออมสินสาขาตลาดพลู