Tags: บริหารธุรกิจ 2560/2017

การส่งเสริมและการขายของบริษัทโตโยต้า จำกัด

การรับรู้รายได้ และภาษีอากรสำหรับกิจการส่งออก

การสร้างเพจโฆษณาสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทโกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด

การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์

การประชาสัมพันธ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์

การจัดการห้องประชุมของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ตามแนวทาง 5 ส

การจัดทำคู่มือการบันทึกไฟของการไฟฟ้านครหลวง

ความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสินค้า (น็อต) ของ บริษัท เจ.เอส.สตีลโปรดักส์ จำกัด (J.S. Steel Products)

ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ ของแผนกงานสารบรรณสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

การจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสินค้าด้วยระบบเอ๊กซ์เซลล์

การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยของ บริษัท เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด

การจัด File รูปภาพของบริษัท นิมเบิล ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

การบันทึกบัญชีขายฝากและไถ่ถอนทองคำสำหรับกิจการร้านทอง

วิธีการบันทึกภาษีชื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรม VAT PROGRAM

การบันทึกซื้อและขายด้วยโปรแกรม Smartbiz

การซื้อขายทองแท่ง ทองรูปพรรณ

การบันทึกรายการซื้อเงินเชื่อโดยใช้โปรแกรม Express

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 และ ประกันสังคม

การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของบัญชีเงินทดรองจ่าย ภายในบริษัท ณัฏฐกิตต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ Account Payable (2017)

บันทึกรายการซื้อ-ขาย ในโปรแกรมสำเร็จรูป CD Organizer