Tags: บริหารธุรกิจ 2560/2017

ใบสำคัญจ่ายคืนเงินประกัน

การบันทึกข้อมูลใบแนบและการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต

การบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express Accounting)

สินเชื่อเคหะธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทรเจดีย์

การศึกษาการปฎิบัติงานที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทโตโยต้าเค.มอเตอร์ส ผู้จัดจำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาเจริญกรุง)

การโฆษณาสินค้า เครื่องสำอาง Luminesce ด้วยสื่อโซเซียล บริษัท นิวไลน์ แอพโพรช จำกัด

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่บริษัท ธนพัฒน์ พลาสติก จำกัด

การศึกษากลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด

พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กของบริษัท คูล แพลนเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด

การส่งเสริมและการขายของบริษัทโตโยต้า จำกัด

การรับรู้รายได้ และภาษีอากรสำหรับกิจการส่งออก

การสร้างเพจโฆษณาสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทโกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด

การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์

การประชาสัมพันธ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์

การจัดการห้องประชุมของสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ตามแนวทาง 5 ส

การจัดทำคู่มือการบันทึกไฟของการไฟฟ้านครหลวง

ความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสินค้า (น็อต) ของ บริษัท เจ.เอส.สตีลโปรดักส์ จำกัด (J.S. Steel Products)

ศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ ของแผนกงานสารบรรณสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

การจัดเก็บข้อมูลและการแยกประเภทสินค้าด้วยระบบเอ๊กซ์เซลล์

การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยของ บริษัท เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด

การจัด File รูปภาพของบริษัท นิมเบิล ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

การบันทึกบัญชีขายฝากและไถ่ถอนทองคำสำหรับกิจการร้านทอง

วิธีการบันทึกภาษีชื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรม VAT PROGRAM

การบันทึกซื้อและขายด้วยโปรแกรม Smartbiz