Tags: Cooperative Education 2015
โปรแกรมบัญชี myAccount  กรณีศึกษา บริษัทสำนักสอบบัญชี พี.เอส.อาร์ จำกัด

อรรถพล พงศ์ธาดาพร และ จักรกฤษณ์ เจษฎาการุณ. (2558). โปรแกรมบัญชี myAccount กรณีศึกษา บริษัทสำนักสอบบัญชี พี.เอส.อาร์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

โปรแกรมจัดการการจองห้องพักและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้อง

กิตติศักดิ์ ธนรัตนโสภณ. (2558). โปรแกรมจัดการการจองห้องพักและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้อง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบแจ้งเตือนสถานะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าห้องแม่ข่าย

พิพัฒน์ ถาวรทอง, อนุวัฒน์ สลุบพล. (2558). ระบบแจ้งเตือนสถานะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าห้องแม่ข่าย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้านครหลวง

ธีรวัฒน์ ชะเอมวัน, ชาคริต บำรุงเขต. (2558). การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้านครหลวง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

กุลนิภา สดสายญาติ, สิริรัตน์ ชื่นพุก. (2558). การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการยืม-คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกข้อมูลปัญหาระหว่างพัฒนาโปรแกรม

นราธร ขจรฤทธิ์, ณัฐพล โฆษิตสันต์. (2558). เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกข้อมูลปัญหาระหว่างพัฒนาโปรแกรม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบระบบจัดการคลังอุปกรณ์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น รุ่นที่ 2

ธนวรรณ น้ำลึก,ธนศร พูลกิจวัฒนา, อรอุมา เดชปก. (2558). การออกแบบระบบจัดการคลังอุปกรณ์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น รุ่นที่ 2. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงภายใน บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

ยศพล พงศ์มี. (2558). เน็ตเวิร์คมอนิเตอร์ริงภายใน บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรผ่านเครือข่ายกล้องซีซีทีวี

มกุฎทวิ ฉัตรเจริญวัยวุฒิ. (2558). ระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรผ่านเครือข่ายกล้องซีซีทีวี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบโควตาออนไลน์

กิตติ์ธเนศ เหลืองสนธยา. (2558). ระบบโควตาออนไลน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.