Tags: Cooperative Education 2016

การจัดการเอกสารด้านการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด

การศึกษาเอกสารด้านการส่งออก บริษัท แซนต้า วิช จำกัด

รูปแบบและวิธีส่งเสริมการตลาดสินค้าจากวัตถุดิบนำเข้าบริษัท ปัณณภัทร ดิเวลอฟเม้นท์ จำกัด

ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารและการทำงานของแผนกจัดซื้อ บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

การนำเข้าจากต่างประเทศ

ขั้นตอนการนำเข้าเครื่องจักรและขั้นตอนการจัดจำหน่ายลูกค้าภายในประเทศ

ขั้นตอนการทำเอกสารเพื่อการส่งออกสินค้าไปยังผู้นำเข้า

การนำเข้าฝาน้ำมันหล่อลื่น

เอกสารเพื่อการส่งออกแบบ Re-Export

คู่มือการใช้โปรแกรม Smart Freight ในการจัดทำเอกสารการส่งออก

คำศัพท์และขั้นตอนที่สำคัญในการทำงานด้านโลจิสติกส์

การกระจายตัวอุณหภูมิของผนังตู้รับส่งสัญญาณ

การสร้างเครื่องสูบน้ำจากวัสดุเหลือใช้

การหาค่าความปลอดภัยของท่อทองแดงในระบบก๊าซทางการแพทย์ กรณีศึกษา สถานีกาชาดที่ 11

วิศวกรรมย้อนรอยสำหรับการสร้างเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร

การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ Excel บริษัท โลหะสุวรรณวิทย์กรุ๊ป จำกัด

การเปรียบเทียบปัจจัยของผู้ใช้บริการในส่วนของผลิตภัณฑ์สลากออมสินกับเงินฝากออมเงินออมธรรมของธนาคารออมสิน สาขาซีคอนบางแค

การจัดทำคู่มือการขอสินเชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น

การจัดทำคู่มือการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขาดาวคะนอง

การจัดทำเวปเพจเสนอขายสินค้าจิวเวอรี่ของ บริษัท ชิค ครีเอชั่น จำกัด

ระบบงานบัญชีต้นทุนกิจกรรม ABC

ใบกำกับภาษี

การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปหลังร้าน

โปรแกรมสำเร็จรูปกับการบัญชีตัวแทนธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ

การจัดทำใบสำคัญจ่ายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป QuickBooks Pro