Topics: MBA

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration (Thai Program)

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ในเฟสบุ๊คดอทคอม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ สาขาบ้านสีลม

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายสินค้าของผู้ค้าในตลาดนัดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำเข้าทองคำเพื่อจำหน่ายของผู้ประกอบการค้าทองคำ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยการตัดสินใจสร้างรายได้จากเกมส์ออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนบุคคลกับปัจจัยจูงใจในการเลือกงานของบุคคลในเขตบางแค

การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการวางแผนเกษียณของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สาขาเอ็มไพร์ส บางบอน

อิทธิพลของสื่อโฆษณาร้านอาหารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค

การตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาของพนักงานบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายคลังเอกสาร

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดที่ร้านอเมซอน สาขาเดอะมอลล์บางแค

ปัจจัยส่วนประสมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อทาวน์โฮมในจังหวัดนนทบุรี

ปัจจัยการลงทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาเอเชียอาคเนย์