Tags: บัณฑิตวิทยาลัย 2563

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก ISOWA: กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)

ผลกระทบของเกมออนไลน์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การประยุกต์ใช้กระบวนการการคิดเชิงออกแบบในการแก้ปัญหาชุมชนจากผักตบชวาโดยนำมาทำกระถางต้นไม้คอนกรีต

สมรรถนะและตัวชี้วัดของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำศัลยกรรมของคนหนุ่มสาว

ความท้าทายในการสอนออนไลน์ของระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาครูโรงเรียนรุ่งอรุณ

การวิเคราะห์โครงการชำระเงินค่าโดยสารโดยไม่ใช้เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับต่อราคาบัตรชมภาพยนตร์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนงานใหม่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์: กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบอาคารในมุมมองของเจ้าของอาคาร 

การศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรมควบคุม

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศไทย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อขนมหวานร้านอาฟเตอร์ยูในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น

ออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชน

การค้นพบและตรวจสอบความสอดคล้องของกระบวนการผลิตเสื้อผ้าเด็ก

การทำเหมืองกระบวนการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ โอทีที โดยใช้เทคนิคฟัซซี่มินเนอร์

การวิเคราะห์กระบวนการทำงานในห้องฉุกเฉิน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกระบวนการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ

การตัดสินใจใช้บริการร้านโคอิ เตะ สาขาเซ็นทรัลพระรามราม 3 กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกล้วยกรอบเค็มเลเซอร์โทสของผู้บริโภคที่จังหวัดร้อยเอ็ด