Tags: ปีการศึกษา 2561

กลยุทธ์การยกระดับการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองรองจังหวัดสิงห์บุรี

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างนวัตกรรมบริการ คุณภาพความสัมพันธ์ และความภักดีของลูกค้าในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับแรงจูงใจของการเป็นนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย

การศึกษาเชิงประจักษ์แรงจูงใจที่มีต่อประสิทธิภาพในธุรกิจซอฟต์แวร์

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของกลุ่มตัวอย่างในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อการสั่งอาหารออนไลน์

แบบจำลองการตัดสินใจใช้บริการ : กรณีศึกษาธุรกิจรถเช่า

การศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กร วัฒนธรรมในการทำงานและความเป็นเลิศในการดำเนินงานที่มีอิทธิพลต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย

ต้นแบบการพัฒนาเมืองแห่งอาหารการกินด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกรุงเทพมหานคร

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทย

โรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงและผลกกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ท่องมรดกโลกแดนอาทิตย์อุทัย ภูมิภาคคันไซ เส้นทาง: โอซาก้า-นารา-เกียวโต-เฮียวโงะ

พุดดิ้งถั่วเหลืองออร์แกนิค

สารสกัดชีวภาพจากเปลือกสับปะรด

ระบบซื้อขายและออกแบบเครื่องประดับชุดไทยออนไลน์ของร้านสมานชุดไทย

ชาอู่หลงสับปะรดว่านหางจระเข้

ปอเปี๊ยะลาบหมู

เบอร์เคลีย์ ค็อกเทล

รูปแบบความพึงพอใจและความภักดีทางการตลาดของผู้บริโภคร้านสะดวกซื้อแฟรนไชส์ในประเทศไทย

เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการเอกสารฝ่ายการตลาด (กรณีศึกษา บริษัทแอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด)

ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษัท ดับบลิวเค เฮลท์ เซ็นตอร์ จำกัด)

การเพิ่มผลิตภาพในโรงงานแปรรูปทูน่ากระป๋อง

ตัวแบบการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราเพื่อการส่งออกของประเทศไทย

การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) ในรายการโทรทัศน์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัยด้านการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว