Tags: โครงงาน 2561
ระบบบริหารงานวิชาโครงงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

พัชชาพร จิรวัฒนานนท์, ปวีญา อยู่ท่าทราย และ ลัดดาภรณ์ เข็มเลิศ. (2561). ระบบบริหารงานวิชาโครงงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาโปรแกรมจัดอันดับการเคลมสินค้าของระบบผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์

ฐิติเศรษฐ์ สาระเทียน และ ณวรรธน์ แสงศรีกล่อม. (2561). การพัฒนาโปรแกรมจัดอันดับการเคลมสินค้าของระบบผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

รถจำลองขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ณัฐภูมินทร์ เขมะทัสสี และ ยุทธนา พิมเสน. (2561). รถจำลองขับเคลื่อนอัตโนมัติ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบสื่อโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้เรื่องบิทคอยน์

ศุภฤกษ์ ลิ้มรุ่งเรืองเจริญ. (2561). การออกแบบสื่อโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้เรื่องบิทคอยน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาธรรมชาติเพื่อออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

ภูภัทรภณ ดวงมาลา. (2561). การศึกษาธรรมชาติเพื่อออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบชุดสื่อโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชุนตามแนวทางโอทอปนวัตวิถี (ตำบลคลองโยง อ.พุทธมลทล จ.นครปฐม)

อภิวัมน์ บุญเนรมิตร. (2561). การออกแบบชุดสื่อโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชุนตามแนวทางโอทอปนวัตวิถี (ตำบลคลองโยง อ.พุทธมลทล จ.นครปฐม). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่อง โรคจิต

เฉลิมพล คชนิล. (2561). การออกแบบโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่อง โรคจิต. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบชุดตัวอักษรเพื่อแสดงอัตลักษณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ณัฐริกา จำปาเรื่อง. (2561). การออกแบบชุดตัวอักษรเพื่อแสดงอัตลักษณ์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

สื่อการสอนสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น

อทิตยา เนาว์โนนทอง, ปนัดดา โพธิ์เย็น และ ปัญญา วรัญญูนุกูล. (2561). สื่อการสอนสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารร้านขายเครื่องมือช่าง TOPMAN

กานดา เจริญกิจไพบูลย์, ทิพวรรณ ภาโสและลิปิการ์ มะโนแจ่ม. (2561). ระบบบริหารร้านขายเครื่องมือช่าง TOPMAN. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Motion Graphic เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะในวัยเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 6-12 ปี

สุรินทร์ นิวัตินิชากรณ์. (2561). โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Motion Graphic เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะในวัยเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 6-12 ปี. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน

มงคล ศุภอำพันวงษ์. (2561). การออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาพลาสติกเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็กปฐมวัย

พัชจิญา เลิศสินธพานนท์. (2561). การศึกษาพลาสติกเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็กปฐมวัย. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

โครงการออกแบบ แบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสำหรับผู้พิการทางการเห็น ระดับปฐมวัย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

นัฐพงศ์ จงรักษ์. (2561). โครงการออกแบบ แบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสำหรับผู้พิการทางการเห็น ระดับปฐมวัย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบชุดสื่อประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก

ชาญวิทย์ อมรมงคลทอง. (2561). การออกแบบชุดสื่อประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

โมชันกราฟิก เรื่อง หยุด! การค้าสัตว์ป่าออนไลน์

ปิยะธาม รุ่งสถาพร. (2561). โมชันกราฟิก เรื่อง หยุด! การค้าสัตว์ป่าออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น

ยุทธพงษ์ มาไพศาลทรัพย์ และ วสุดล คงประเสริฐคุณ. (2561). ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การจัดการพลังงานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ณ อาคาร เพร์ล แบงก์ค๊อก

นาคินทร์ เกาะสมบัติ. (2561). การจัดการพลังงานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ณ อาคาร เพร์ล แบงก์ค๊อก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารงานร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

สุชาดา เกิดโพธิ์ชา, ศศิมา ธนภัทร์พิบูล และ ธีรดนย์ บุญค้ำ. (2561). ระบบบริหารงานร้านซ่อมคอมพิวเตอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2

รเณศณัฏฐ์ กันตาบุณยวัทน์ และ พีระพัฒน์ ทรงสุรวิทย์. (2561). เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจองโฮสเทลออนไลน์

ธนศร พูลกิจวัฒนา. (2561). ระบบจองโฮสเทลออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.