Tags: ปีการศึกษา 2565
การศึกษาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแผนกปราศจากเชื้อกลาง

ปัทมพร พูนมาก. (2562). การศึกษาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแผนกปราศจากเชื้อกลาง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์

ธนกร ทิพย์สมบัติ. (2565). การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

ปฐมาวดี กล่อมเจริญ. (2562). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาคุณภาพอากาศจากกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท ไทยรุ่งยูเนื่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

สุดาพร พรสุวรรณ. (2565). การศึกษาคุณภาพอากาศจากกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท ไทยรุ่งยูเนื่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง

พันพัสสา ปิ่นทอง. (2565). พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การสำรวจระบบท่อนํ้าดับเพลิงและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติภายในบริษัท มหาชัยคราฟเปเปอร์ จำกัด

ศศินา พุ่มจันทร์. (2565). การสำรวจระบบท่อนํ้าดับเพลิงและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติภายในบริษัท มหาชัยคราฟเปเปอร์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การจัดเตรียมและทบทวนเอกสารตามแบบประเมินเบื้องต้นตามมาตรฐาน ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

มินตรา บุญเสมอ. (2562). การจัดเตรียมและทบทวนเอกสารตามแบบประเมินเบื้องต้นตามมาตรฐาน ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาแบคทีเรียที่แยกได้จากน้ำหมักผักสะทอน:การจัดจำแนกเบื้องต้นแบคทีเรียกรดแลคติก

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์, ญาณิน ทับทิม, จิตตรานนท์ เสือโต, อธิษฐาน เจริญพร และกาญจนา มหัทธนทวี. (2566). การศึกษาแบคทีเรียที่แยกได้จากน้ำหมักผักสะทอน:การจัดจำแนกเบื้องต้นแบคทีเรียกรดแลคติก. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 9 (หน้า 359-366). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ผลของการดัดแปรต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชกล้วยหินดิบ

จิรนาถ บุญคง, ปิยนุสร์ น้อยด้วง และจิตตราภรณ์ แมงทับ. (2566). ผลของการดัดแปรต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชกล้วยหินดิบ. ใน รายงานการประชุม การประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 9 (หน้า 345-352). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ระบบบริหารจัดการหอพัก

นภามาศ ขุนทรง, จิราภา ประกอบผล และสุปาณี ปิ่นทอง. (2565). ระบบบริหารจัดการหอพัก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบสารสนเทศจัดการหอพัก

จิตริน ไม่หวาดยุทธ และธนพจน์ ตันติสุขุมาลย์. (2565). ระบบบริหารจัดการหอพัก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อปัญหายาเหลือใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล และชินวัจน์ แสงอังศุมาลี. (2566). การสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อปัญหายาเหลือใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน. วารสารศิลปการจัดการ, 7(2), 381 – 401.

กฎความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อแนะนำการขายสินค้าปลีกในร้านค้าชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนสวนหลวง

ณิชาวีร์ อรุณกิจเจริญ และเปรมพงศ์ พงศ์ธีรธรรม. (2565). กฎความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อแนะนำการขายสินค้าปลีก ในร้านค้าชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนสวนหลวง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพยากรณ์การขายสินค้าโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลกรณีศึกษา บริษัทกรีนฟู้ดส์ เมเนจเมนท์ จำกัด

วีนัส จันทร์แปลง, ณัฐจักร อำนวยโชคอนันต์, พิชญากร เลค และคมเดช บุญประเสริฐ. (2566). การพยากรณ์การขายสินค้าโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา บริษัทกรีนฟู้ดส์ เมเนจเมนท์ จำกัด. ใน รายงานการประชุม การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 9 ออนไลน์ (หน้า 494-504). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.).

กฎความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อแนะนำการขายสินค้าปลีกในร้านค้าชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนสวนหลวง

ณิชาวีร์ อรุณกิจเจริญ, เปรมพงศ์ พงศ์ธีรธรรม และพิชญากร เลค. (2566). กฎความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อแนะนำการขายสินค้าปลีกในร้านค้าชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนสวนหลวง. ใน รายงานการประชุม การประชุมการประชุมสหวิทยาการระดับชาติ (TNIAC2023) ครั้งที่ 9 (หน้า 129-133). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (TPA) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT).

การพยากรณ์-ความแม่นยำ เพื่อวิเคราะห์ประมาณการยอดขายสินค้าขายปลีก กรณีศึกษา Walmart

ธัญญ์รวี ชวรัตน์ธนรังษี , ปุณยภัสร์ ชวรัตน์ธนรังษี, ศรัญธร มั่งมี, กันทิมา คงสถิตสุวรรณ, ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์. (2566). การพยากรณ์-ความแม่นยำ เพื่อวิเคราะห์ประมาณการยอดขายสินค้าขายปลีก กรณีศึกษา Walmart. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยาม

จรรยา แหยมเจริญ, ภัทราพร อมรชัยวุฒิกุล และเดชาวัต ภักบำรุง. (2566). เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยามม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 9 (หน้า 887-896). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet”

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, ปริวรรต องค์ศุลี, ธนัช แก้วกุลธรรม และพิภพ ชูเกียรติพัลลภ. (2566). การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet”. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 9 (หน้า 865-876). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.