Tags: สหกิจศึกษา 2559

กระบวนการจัดซื้อของบริษัท เจ.โอ.แอล.อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต จำกัด

การจัดทำบัญชีกิจการซื้อ-ขายสินค้าด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี CD Organizer

การจัดทำบัญชีทั้งระบบ โดยโปรแกรมสำเร็จรูป (Express Accounting)

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ขั้นตอนบันทึกการเบิกวัตถุดิบและจ่ายชำระหนี้

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้าผ่านโปรแกรม SAP

การรับวางบิล

การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีผ่านอินเทอร์เน็ต

การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการและลูกจ้าง

การทำบัญชีสำหรับกิจการร้านทอง

การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

การจัดทำเอกสารส่งออก

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าของเด็กเล่น

ขั้นตอนและวิธีการจัดการกับการส่งออกอุปกรณ์แปรรูปครบวงจร

การเดินเอกสารและการตรวจปล่อยสินค้าขาออก

ขั้นตอนและเอกสารการนำเข้าสินค้าบริษัท คาสวา จำกัด

การจัดการเอกสารด้านการส่งออก กรณีศึกษาบริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด

การศึกษาเอกสารด้านการส่งออก บริษัท แซนต้า วิช จำกัด

รูปแบบและวิธีส่งเสริมการตลาดสินค้าจากวัตถุดิบนำเข้าบริษัท ปัณณภัทร ดิเวลอฟเม้นท์ จำกัด

ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารและการทำงานของแผนกจัดซื้อ บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

การนำเข้าจากต่างประเทศ

ขั้นตอนการนำเข้าเครื่องจักรและขั้นตอนการจัดจำหน่ายลูกค้าภายในประเทศ

ขั้นตอนการทำเอกสารเพื่อการส่งออกสินค้าไปยังผู้นำเข้า

การนำเข้าฝาน้ำมันหล่อลื่น