Tags: สหกิจศึกษา 2561

คู่มือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัททานตะวันเปเปอร์ จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องอัดเหล็ก บริษัทอังประภาสตีล จำกัด

การพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกล้องวงจรปิดของบริษัท S.A.I Technology Services จำกัด

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเอกสารของบริษัท วีรวรรณ จำกัด

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ABC จำกัด

*Pending ลืมใส่ bookmarks เช็คสต๊อกสินค้านำเข้าส่งออก

*Pending ลืม bookmark ขั้นตอนการส่งออกของบริษัท ไซครอพ เเสตรป จํากัด

คู่มือการใช้งาน โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express) เบื้องต้น

การบันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้โปรแกรม Express Accounting

การควบคุมภายในของการรับเงินสดและการจ่ายเงินสด

ระบบเงินสดย่อย

ระบบการจัดทำบัญชี และการนำส่งภาษีอากร

การจัดทำและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

ระบบบัญชีลูกหนี้

ระบบบัญชีขายสินค้า

การยื่นแบบประมาณการภาษีครึ่งปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ผู้ยืมเงินงบประมาณ (ประเภทเอกสาร K1)

ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้และการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ของโรงแรม

การบันทึกบัญชีของธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มสุราด้วยโปรแกรม CD Organizer

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง อาหารดีที่มีประโยชน์

การแพร่ภาพสดการเป็นผู้ช่วยช่างภาพและขั้นตอนการแพร่ภาพสด บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคลาสท์

ขั้นตอนการเขียนคอนเทนต์เพื่อโปรโมทเว็ปไซต์และเพจของบริษัทมิตรมายา ปี พ.ศ. 2562

การถ่ายวีดีโอเพื่อโฆษณาการบริการผ่านสื่อออนไลน์ของโรงแรม Cinnamon Residence เพื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์

การศึกษาขั้นตอนการประสานงานลูกค้าในตำแหน่ง Project Manager ของบริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด ปี พ.ศ.2562 กรณีศึกษาการประสานงาน บริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด

ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ ห้องอาหาร เฌอเอม ของ โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ พ.ศ.2562