Tags: Business Administration 2016

การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีผ่านอินเทอร์เน็ต

การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการและลูกจ้าง

การทำบัญชีสำหรับกิจการร้านทอง

การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้มาซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ภาษีเจริญ

ความพึงพอใจในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงเรียนอ้อมน้อยสอนขับรถ

การจัดเก็บเอกสารของธนาคารออมสิน สาขาเขตบางแค

โครงงานจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)-SMM.5

การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ Excel บริษัท โลหะสุวรรณวิทย์กรุ๊ป จำกัด

การเปรียบเทียบปัจจัยของผู้ใช้บริการในส่วนของผลิตภัณฑ์สลากออมสินกับเงินฝากออมเงินออมธรรมของธนาคารออมสิน สาขาซีคอนบางแค

การจัดทำคู่มือการขอสินเชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น

การจัดทำคู่มือการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสาขาดาวคะนอง

การจัดทำเวปเพจเสนอขายสินค้าจิวเวอรี่ของ บริษัท ชิค ครีเอชั่น จำกัด

ระบบงานบัญชีต้นทุนกิจกรรม ABC

ใบกำกับภาษี

การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปหลังร้าน

โปรแกรมสำเร็จรูปกับการบัญชีตัวแทนธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ

การจัดทำใบสำคัญจ่ายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป QuickBooks Pro

การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย

การจัดเตรียมข้อมูลงบการเงินเพื่อยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing

การกระทบยอดฝากธนาคาร

การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในธุรกิจโรงภาพยนตร์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจัดทำใบสำคัญจ่ายโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Sage EPR Accpac