Tags: ปีการศึกษา 2560

การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมเขียนแบบสองมิติและวิธีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร(BIM)มาใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทย

การปรับปรุงขั้นตอนการการออกใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด

การปรับปรุงอัตราการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

ปัจจัยในการเพิ่มแรงจูงใจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายคลังเอกสาร

ปัจจัยการลงทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษที่ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงรักษาสถานีจ่ายไฟและมอเตอร์ของโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมเงินกับแผนการออมเงินเพื่อการเกษียณของพนักงาน บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาเอเชียอาคเนย์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าออกกำลังกายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก

การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางแม่น้าเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครโดยเรือโดยสาร ผ่านสื่อวีดีโอกับบริษัทโค แวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์

การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กับ บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด

การประยุกต์ใช้ Inductive visual miner ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทำหัตถการ

การปรับปรุงขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Repair Model

การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการรักษาพยาบาลด้วย Conformance checking

การศึกษาและพัฒนาคูส่งน้ำคอนกรีตผสมน้ำยางพาราสำหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา