Tags: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ระบบฐานกล้องวงจรปิดอัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหว

ปาราเมศ บัวงาม, อรุชา ตรีสุรนรา. (2565). ระบบฐานกล้องวงจรปิดอัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหว (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบลงนามถวายพระพร

ศิวัช ประคองศิลป์. (2564). ระบบลงนามถวายพระพร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับเก็บลิงค์ข้อมูลโครงงาน

ปิยะรินทร์ ภักดีวงษ์. (2564). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับเก็บลิงค์ข้อมูลโครงงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนา LINE Bot สำหรับ Service Desk

ปาราเมศ บัวงาม และสรวิชญ์ สุขผล. (2564). การพัฒนา LINE Bot สำหรับ Service Desk. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาไลน์บอทสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย

อรุชา ตรีสุรนรา และ ภูชนะ ซู. (2564). การพัฒนาไลน์บอทสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มผ่านไลน์และการรับเรื่องร้องเรียนด้วยไลน์แอ๊ดแชทบอทของเว็บไซต์กรมสรรพากรช่วงวิกฤต COVID-19

สุภาพ เข็มเพ็ชร. (2562). การแจ้งเตือนเว็บไซต์ล่มผ่านไลน์และการรับเรื่องร้องเรียนด้วยไลน์แอ๊ดแชทบอทของเว็บไซต์กรมสรรพากรช่วงวิกฤต COVID-19. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ

วิลาวัลย์ เชื้อนิจ. (2563). การพัฒนาโปรแกรมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบขายหน้าร้าน

วรวุธ กาบวงศ์แก้ว. (2560). ระบบขายหน้าร้าน Point of sale System (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การปรับปรุงชุดจำลองการปลูกพืชแบบระบบปิด

พัชชาพร จิรวัฒนานนท์ และ ปวีญา อยู่ท่าทราย. (2560). การปรับปรุงชุดจำลองการปลูกพืชแบบระบบปิด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เครื่องมือบริการข้อมูลประจำตัว

ฐิติเศรษฐ์ สาระเทียน และ ณวรรธน์ แสงศรีกล่อม. (2560). เครื่องมือบริการข้อมูลประจำตัว. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบวัดและจัดเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิสำหรับตู้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

สกุลรัตน์ รวงกระโทก. (2560). ระบบวัดและจัดเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิสำหรับตู้ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กิตติศักดิ์ เสถียรณัฐวุฒิ. (2560). ระบบจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุง

เกียรติศักดิ์ ศรีดาชาติ และ วัชรินทร์ วรสุขวณิช. (2560). ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน

ธนากร จวงเจิม และ พศวัต ไกรศรีสมบัติ. (2560). ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอ๊ปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ

คาเซีย เบน ด้วงเจริญ และ ประวีณ บุญมี. (2560). เว็บแอ๊ปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษามาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สายและการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จำกัด

ชยณัฐ ผลหว้า และ ธนาสิน โชตน์เชาวพัฒน์. (2560). การศึกษามาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สายและการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริษัท ดีทแฮล์ม แทรเวิล (ประเทศไทย) จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาระบบการแชร์ไฟล์

ชลากร ปัญญาชนเจริญ. (2560). การพัฒนาระบบการแชร์ไฟล์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาระบบเมล์เกตเวย์

พีรพล สุขสมบูรณ์. (2560). การพัฒนาระบบเมล์เกตเวย์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.