Tags: หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

การบันทึกบัญชีขาย-บัญชีซื้อโดยใช้โปรแกรมบัญชี Express Accounting

การนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

การบริหารลูกหนี้

กระบวนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีการตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและกิจการขนาดย่อม

บัญชีลูกหนี้ บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด

การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรสห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยกัณห์ศรการบัญชี

การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

การตรวจสอบงบการเงินในธุรกิจขนาดย่อม

ขั้นตอนการยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผ่านอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการปิดงบการเงิน

ระบบบัญชีลูกหนี้

การบันทึกข้อมูลรายการขายลงในโปรแกรม Express

การออกใบกำกับสินค้าและการรับชำระเงิน ของบริษัท ฟาร์เมอร์ซัพพลาย จำกัด

บัญชีต้นทุนงานสั่งทำโดยโปรแกรม Samakkee

การบันทึกการขายสินค้าและรับชำระเงินในโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Accpacc

การบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงานขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Infor

การบันทึกรายการซื้อและจ่ายชำระหนี้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบเจ้าหนี้

การบันทึกใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 53 ด้วยโปรแกรม RD-net ยื่นอินเตอร์เน็ต

การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขาย

การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

บันทึกการรับชำระจากลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส