Tags: การบัญชี

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายงานภาษีซื้อและภาษีขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส

ระบบบัญชีเจ้าหนี้

การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา

การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ-ขายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Forma

ขั้นตอนการจัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

วงจรเจ้าหนี้

เทคนิคการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า–รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า

การจัดทำใบแจ้งหนี้ (INVOICE) เพื่อเรียกเก็บจากลูกค้าค่าโฆษณาโทรทัศน์

การจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย

การบันทึกข้อมูลรายได้ด้วยโปรแกรม SYmainRMS

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บัญชีลูกหนี้การค้า

การบันทึกบัญชีซื้อ – ขายในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

กระบวนงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าคงเหลือ

การตั้งลูกหนี้ ในโปรแกรมทางบัญชี

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการปรับปรุงใบกำกับภาษีขาย – ใบลดหนี้

การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น