Tags: อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ - Miss Janya Yamcharoen
การติดตั้งเพื่อเตรียมระบบสำหรับระบบวันเว็บ บริษัท อวาแลนท์ โกลบอล จำกัด

จิรโรจน์ ตุ้มสุวรรณ. (2563). การติดตั้งเพื่อเตรียมระบบสำหรับระบบวันเว็บ บริษัท อวาแลนท์ โกลบอล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

แอปพลิเคชัน We Invited สังคมออนไลน์สำหรับคนรักกิจกรรม

พชระ กันทา และ นันทภรณ์ ภุมรินทร์. (2563). แอปพลิเคชัน We Invited สังคมออนไลน์สำหรับคนรักกิจกรรม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบันทึกการขาย (กรณีศึกษา ร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์)

อนนต์ ไชยกุล. (2563). ระบบบันทึกการขาย (กรณีศึกษา ร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ณฤทธิ์ จัตุรัสพันแสง และ นิธิศ ชวรัตน์เจริญกิจ. (2563). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบโมบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจงานปัก (กรณีศึกษา ร้านลายปัก)

ศิรพงศ์ วิทยาพิทักษ์วงศ์ และ พรชิตา เพื่อนค้า. (2563). ระบบโมบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจงานปัก (กรณีศึกษา ร้านลายปัก). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบันทึกข้อมูลการขาย บริษัท ซัน ไอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ณัฐริดา บัวคำ และ ณฎฐธรรม เปรมัษเฐียร. (2563). ระบบบันทึกข้อมูลการขาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ: กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

จรรยา แหยมเจริญ, ยงยุทธ ช่อจำปา, สุรพล คล้ายภมร และ สายยาใจ พึ่งประชาชน. (2563).ระบบเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ: กรณีศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5 (หน้า 488-498). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

แอปพลิเคชันโลกของคำศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

อรนุช กลิ่นถือศีล. (2563). แอปพลิเคชันโลกของคำศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์: กรณีศึกษา ร้านช่างตาเจริญยนต์

วรเดช อุปัญญ์ และ จักรกฤษณ์ คุณเคน. (2563). ระบบบริหารจัดการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา ร้านช่างตาเจริญยนต์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของข้อความให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล

ทัตพงศ์ พินทุเมฆินทร์. (2563). ระบบสารสนเทศเพื่อการแปลงรูปแบบของข้อความให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบให้บริการแอปพลิเคชันบริหารจัดการศูนย์บริการล้างรถผ่านแอปพลิเคชันไลน์

ปริญญ์ ศุภกิจพัฒนา. (2562). ระบบให้บริการแอปพลิเคชันบริหารจัดการศูนย์บริการล้างรถผ่านแอปพลิเคชันไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบันทึกแคลอรี่บนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

ณัฐภัทร ลลิตปุรนานนท์. (2562). ระบบบันทึกแคลอรี่บนแพลทฟอร์มแอนดรอยด์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าและอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

ทัศน์นันท์ ศิรรัศรังษี และ ปรานต์ทิพย์ ทักษิณชัยสกุล. (2562). ระบบรักษาความปลอดภัยที่อยู่อาศัยด้วยเทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าและอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบลางานออนไลน์ (กรณีศึกษา บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด)

ปุญญาภัส ดุจศรีสกุล. (2562). ระบบลางานออนไลน์ (กรณีศึกษา บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับร้านเสริมสวยผ่านแอปพลิเคชันไลน์

พลอยไพลิน จันทะ และ วชิรวิทย์ พุ่มศิลา. (2562). ระบบให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับร้านเสริมสวยผ่านแอปพลิเคชันไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

พัฒนาระบบบริหารจัดการแท็กสินค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

ทัศน์นันท์ ศิรรัศรังษี. (2561). พัฒนาระบบบริหารจัดการแท็กสินค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การแปลงภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการบริการลูกค้า

ทัตพงศ์ พินทุเมฆินทร์. (2561). การแปลงภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการบริการลูกค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบการขอบริการ

ณัฐภัทร ลลิตปุรนานนท์ และ นันทพงศ์ อัจฉรยวนิช. (2561). ระบบการขอบริการ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การบำรุงรักษาระบบ Absolute ERP

ชิน เวียงสารวิน. (2561). การบำรุงรักษาระบบ Absolute ERP. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด

วรเดช อุปัญญ์ และ ฌาณ วงศ์บุษกร. (2561). พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมบายและเครือข่ายสังคมออนไลน์

จรรยา แหยมเจริญ และ พัฒบดินทร์ ตั้งสัจจะธรรม. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมบายและเครือข่ายสังคมออนไลน์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (หน้า 1646-1658). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนของมูลนิธิ

อภิเศรษฐ์ เสนะเปรม และ ธนัย ลิขิตพูนทรัพย์. (2561). ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนของมูลนิธิ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.