Welcome to e-research.siam.edu

Recent Updated

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1

กุลธิดา วงศรีปราการ, กุลจิรา บุญเจน, อนาวิล พึ่งตำบล – Kuntida Wongsriprakan, Kunjira Boonjen, Anawin Pheungtambon, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 – Computer-Assisted Instruction (CAI) Lessons for Thai Language in Secondary 1, Advisor: อาจารย์ศรัญธร มั่งมี – Miss Saranthon Maungmee, บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล) – B.B.A. (Digital Business), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology), บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล – Bachelor of Business Administration Program in Digital Business, 3/2565 (2022)

การทำวิดิโอ มาสคอต 2D รับสมัครพนักงานใหม่

6306400006 เจตรินทร์ รุจิชัยพิมล – Jatarin Rujichaipimol, การทำวิดิโอ มาสคอต 2D รับสมัครพนักงานใหม่ – The Creation of a 2D Mascot Video for Recruiting New Employees, Advisor: อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ – Mr. Auttasead Preedakorn, วท.บ. (แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 2565 (2022)

การผลิตสื่อโฆษณาวีดีโอออนไลน์กรณีศึกษา บริษัทวีเวอชวล จำกัด

6306400014 นพณัฐ มากนวล – Noppanat Marknual, การผลิตสื่อโฆษณาวีดีโอออนไลน์กรณีศึกษา บริษัทวีเวอชวล จำกัด – Production of advertising media video for Wevirtual co., ltd, Advisor: อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร – Miss Monruedee Mitcharoenthavorn, วท.บ. (แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 2565 (2022)

การโปรโมทสินค้าบางมดสตอร์ผ่านเฟสบุ๊คและติ๊ก-ต๊อก

6206400017 จิวัสสา นิมิตรตระกูลชัย – Jiwatsa Nimittrakulchai, การโปรโมทสินค้าบางมดสตอร์ผ่านเฟสบุ๊คและติ๊ก-ต๊อก – Promoting Bangmod Store products through Facebook & Tiktok, Advisor: อาจารย์ภัทรพล เกิดปรางค์ – Mr. Pattaraphon Kerdprang, วท.บ. (แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 2565 (2022)

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน) | Research Report (Internal Research Funding)

การศึกษาภาวะสมดุลแคลเซียมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของหนูขาวที่ได้รับการเสริมแคลเซียม

ศราวุธ ลาภมณีย์, ศักรินทร์ ภูผานิล. (2563). การศึกษาภาวะสมดุลแคลเซียมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของหนูขาวที่ได้รับการเสริมแคลเซียม

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไบโอพอลิเมอร์ผสมสารสกัดใบเตยในการควบคุมการเกิดออกซิเดชันของไขมันในการเก็บรักษาอาหาร

ณัฏฐิกา ศิลาลาย และ ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ. (2562). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไบโอพอลิเมอร์ผสมสารสกัดใบเตยในการควบคุมการเกิดออกซิเดชันของไขมันในการเก็บรักษาอาหาร (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาความชุก ความไวต่อยาต้านจุลชีพ และคุณลักษณะระดับโมเลกุลของยีนที่มีพันธุกรรม sequence type (ST) ชนิด ST239 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลตากสิน

สมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง, ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์, หัทยา ธัญจรูญ, วิภาวี รอดจันทร์ และ อภิโชติ โซ่เงิน. (2563). การศึกษาความชุก ความไวต่อยาต้านจุลชีพ และคุณลักษณะระดับโมเลกุลของยีนที่มีพันธุกรรม sequence type (ST) ชนิด ST239 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลตากสิน (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

บทความวิชาการ | Academic Article

Expert consensus guidelines for community pharmacists in the management of diabetic peripheral neuropathy with a combination of neurotropic B vitamins

Expert consensus guidelines for community pharmacists in the management of diabetic peripheral neuropathy with a combination of neurotropic B vitamins. 2566 (2023). บทความ (Paper). Advisor: ผศ. ดร. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา – Asst. Prof. Dr. Thanompong Sathienluckana. วิทยาศาสตร์สุขภาพ|Health Science. เภสัชศาสตร์ (Pharmacy). เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) – Pharm.D. (Pharm.Care). หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม – Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care. Bangkok: Siam University

การติดตามผลการพัฒนาอาจารย์พยาบาลด้านการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

อาจารย์นฤมล อังศิริศักดิ์ – Miss Naruemol Angsirisak2566 (2023). การติดตามผลการพัฒนาอาจารย์พยาบาลด้านการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต – A Follow up study of the development of nurse educators for rational drug use instruction in the Bachelor of Nursing Science Program. บทความ (Paper). พยาบาลศาสตร์ (Nursing). พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) – Bachelor of Nursing Science. พย.บ. (สาขาพยาบาลศาสตร์) – B.N.S. (Nursing Science). Bangkok: Siam University

การแนะนำสินค้าด้วยวิธีการอิงเนื้อหาและการกรองข้อมูลแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม

ผศ. ดร.พิชญากร เลค – Asst. Prof. Dr. Pitchayakorn Lake, TCI2 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, Engineering Journal of Siam University Vol. 24 No. 47 (2023): ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ลำดับที่ 47 ช่วง กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชากรวัยแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

อาจารย์ขวัญเรือน ก๋าวิตู – Miss Kwanruen Kawitu, อาจารย์ชัยสิทธิ์ ทันศึก และอาจารย์ณรงค์ สุกใส คณะพยาบาลศาสตร์ (Nursing), 2566 (2023), วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชากรวัยแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ, Factors Influencing to Preventive Behaviors for Coronavirus Disease 2019 of Thai and Migrant Workers in Bang Sao Thong District, Samutprakarn Province.

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมจัดการจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนริมคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

รัฐกานต์ ขำเขียว, ศนิกานต์ ศรีมณี และศิรินา สันทัดงาน. 2566 (2023). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมจัดการจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในชุมชนริมคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร – Factors Predicting the Participatory Health Management in Klong Phasi Charoen Waterfront Community. บทความ (Paper). พยาบาลศาสตร์ (Nursing). พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) – Bachelor of Nursing Science. พย.บ. (สาขาพยาบาลศาสตร์) – B.N.S. (Nursing Science). วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 – Journal of Health and Health Management Vol. 9 No. 2 July-December 2023

Abstract Check for Research Number

ส่งไฟล์ตรวจ Abstract (สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ม.สยาม เท่านั้น)

ค้นหาแบ่งตามประเภทต่างๆ

หลักสูตรปริญญาเอก/Doctor of Philosophy Program

Ph.D. Ed 24 articles

แสดงทั้งหมด
หลักสูตรปริญญาตรี/Bachelor's Degree Program

คณะพยาบาลศาสตร์ 36 articles

แสดงทั้งหมด
หลักสูตรปริญญาโท/Master's Degree Program
Popular topics
ประเภทงานวิจัย/Type of Research

วิทยานิพนธ์|Thesis 195 articles

แสดงทั้งหมด

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน)|Research Report(Internal Research Funding) 27 articles

แสดงทั้งหมด
ปีการศึกษา/Academic year