Welcome to e-research.siam.edu

Recent Updated

Empowering Digital Finance: Exploring IME Pay’s Journey

6308040054 Diya Shrestha. 2023. Advisor: อาจารย์กวิน กตัญญทวีทิพย์ – Mr. Kavin Katanyutaveetip, บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) – B.B.A. Marketing (International Program), บริหารธุรกิจ (Business Administration), บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) – Bachelor of Business Administration Program in Marketing (International Program), 2/2566 (2023)

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน) | Research Report (Internal Research Funding)

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มแต่ละต้นที่มีผลจากปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์ด้วยทฤษฎีฐานรากยืดหยุ่นและแข็งแกร็งกับวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี และ สมศักดิ์ ชินวิกกัย. (2563). การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มแต่ละต้นที่มีผลจากปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์ด้วยทฤษฎีฐานรากยืดหยุ่นและแข็งแกร็งกับวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การส่งเสริมการดูแลตนเองโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented reality (AR) กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลตากสิน

จรัสดาว เรโนลด์, ศิริพรรณ ปิติมานะอารี และ สุมิตรา ชูแก้ว. (2563). การส่งเสริมการดูแลตนเองโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented reality (AR) กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลตากสิน (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

ประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับความดันโลหิตในพระสงฆ์ ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สมฤดี ชื่นกิติญานนท์ และ วราภรณ์ คำรศ. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับความดันโลหิตในพระสงฆ์ ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

บทความวิชาการ | Academic Article

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่อ และเจตคติเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ากับพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนของเยาวชนไทย ในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, วิภานันท์ ม่วงสกุล, สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร, มธุรส ทิพยมงคลกุล และภาศิษฏา อ่อนดี. 2566 (2023). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่อ และเจตคติเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ากับพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนของเยาวชนไทย ในภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล – Association between Personal Factors, Beliefs, and Attitudes towards E-cigarettes and Cigarettes Use among Thai Youths in Central Region, Bangkok and its Perimeter. บทความ (Paper). พยาบาลศาสตร์ (Nursing). พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) – Bachelor of Nursing Science. พย.บ. (สาขาพยาบาลศาสตร์) – B.N.S. (Nursing Science). วารสารแพทย์นาวี ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2566 หน้า 579-594 – Royal Thai Navy Medical Journal, Volume 50 No.3 September-December 2023 pp.579-594

ยาชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์ยับยั้งปัจจัยการแข็งตัวของเลือดโดยตรงสำหรับการรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ทักษิณ จันทร์สิงห์, ปุณยวีร์ พืชสะกะ และภาสุนัน ดำรงค์คงชัย. (2566). ยาชนิดรับประทานที่ออกฤทธิ์ยับยั้งปัจจัยการแข็งตัวของเลือดโดยตรงสำหรับการรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำในผู้ป่วยโรคมะเร็ง. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล, ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2566) หน้า 409 – 421.

การออกแบบและสร้างเครื่องกังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว, สุทธิเกียรติ ชลลาภ, สุดาพร อร่ามรุณ และประสิทธิ์ ภูสมมา. (2566). การออกแบบและสร้างเครื่องกังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (หน้า 714-717). สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES-Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

การตรวจสอบระดับการคั่วเมล็ดกาแฟด้วยปัญญาประดิษฐ์

สุเทพ ทัพธวัช, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน, พกิจ สุวัตถิ์, ยงยุทธ นาราษฎร์ และวิภาวัลย์ นาคทรัพย์. (2566). การตรวจสอบระดับการคั่วเมล็ดกาแฟด้วยปัญญาประดิษฐ์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15 (หน้า 550-553). สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE PES-Thailand) ร่วมกับ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

Microbial Poly (hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) Scaffold for Periodontal Tissue Engineering

บทความ (Paper). รศ. ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ – Assoc. Prof. Dr. Rudee Suranit, ทันตแพทยศาสตร์ (Dental Surgery Program). Microbial Poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) Scaffold for Periodontal Tissue Engineering. 2566 (2023). ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) – Doctor of Dental Surgery Program (D.D.S.). (ท.บ. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต – Doctor of Dental Surgery Program (D.D.S.). Bangkok: Siam University

Abstract Check for Research Number

ส่งไฟล์ตรวจ Abstract (สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ม.สยาม เท่านั้น)

ค้นหาแบ่งตามประเภทต่างๆ

หลักสูตรปริญญาเอก/Doctor of Philosophy Program

Ph.D. Ed 24 articles

แสดงทั้งหมด
หลักสูตรปริญญาตรี/Bachelor's Degree Program

คณะพยาบาลศาสตร์ 36 articles

แสดงทั้งหมด
หลักสูตรปริญญาโท/Master's Degree Program
Popular topics
ประเภทงานวิจัย/Type of Research

วิทยานิพนธ์|Thesis 195 articles

แสดงทั้งหมด

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน)|Research Report(Internal Research Funding) 27 articles

แสดงทั้งหมด
ปีการศึกษา/Academic year