Welcome to e-research.siam.edu

Recent Updated

การผลิตสื่อโฆษณาวีดีโอออนไลน์กรณีศึกษา บริษัทวีเวอชวล จำกัด

6306400014 นพณัฐ มากนวล – Noppanat Marknual, การผลิตสื่อโฆษณาวีดีโอออนไลน์กรณีศึกษา บริษัทวีเวอชวล จำกัด – Production of advertising media video for Wevirtual co., ltd, Advisor: อาจารย์มนฤดี มิตรเจริญถาวร – Miss Monruedee Mitcharoenthavorn, วท.บ. (แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 2565 (2022)

การโปรโมทสินค้าบางมดสตอร์ผ่านเฟสบุ๊คและติ๊ก-ต๊อก

6206400017 จิวัสสา นิมิตรตระกูลชัย – Jiwatsa Nimittrakulchai, การโปรโมทสินค้าบางมดสตอร์ผ่านเฟสบุ๊คและติ๊ก-ต๊อก – Promoting Bangmod Store products through Facebook & Tiktok, Advisor: อาจารย์ภัทรพล เกิดปรางค์ – Mr. Pattaraphon Kerdprang, วท.บ. (แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 2565 (2022)

จัดทำ Book stand สำหรับโปรโมทหนังสือใหม่สำหรับส่งร้านหนังสือทั่วประเทศ บริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด

6206400025 อติวิชญ์ ศรีมรกต – Atiwit Srimoragot, จัดทำ Book stand สำหรับโปรโมทหนังสือใหม่สำหรับส่งร้านหนังสือทั่วประเทศ บริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด – Create a Book stand to promote new books for delivery to bookstores nationwide for Booktime Co. Ltd, Advisor: ดร.วิเชษฐ์ แสงดวงดี – Dr. Vichet Saengduangdee, วท.บ. (แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ – Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media, 2565 (2022)

การสร้างโอกาสในการเสนอขายสินค้าด้วยเทคนิค FP-Growth กรณีศึกษาร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขามหาวิทยาลัยสยาม

ปรินทร์ กิตติโสภณธรรม, กวีศิลป์ ศักดิ์วราพงศ์ – Prin Kittisophontham, Kaweesin Sakwarapong, การสร้างโอกาสในการเสนอขายสินค้าด้วยเทคนิค FP-Growth กรณีศึกษาร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขามหาวิทยาลัยสยาม – Creating Opportunities to Sell Products Using the FP-Growth Technique, a Case Study of Cafe Amazon, Siam University, Advisor: อาจารย์ศรัญธร มั่งมี – Miss Saranthon Maungmee, บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล), เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล – Bachelor of Business Administration Program in Digital Business, 2565 (2022)

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน) | Research Report (Internal Research Funding)

ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

นฤมล อังศิริศักดิ์, สมฤดี ชื่นกิติญานนท์ และ อัมพร คงจีระ. (2564). ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาต้นทุนของกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม โดยการเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวัฒน์, ใจนุช กาญจนภู, สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์, พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์ และ ธีรารัตน์ แทนขา. (2564). การศึกษาต้นทุนของกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม โดยการเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้า ณ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การประเมินขนาดยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง: การศึกษาโดยวิธี Monte Carlo simulation

วีรชัย ไชยจามร และ ธนิยา เจริญเสรีรัตน์. (2564). การประเมินขนาดยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง: การศึกษาโดยวิธี Monte Carlo simulation (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

พิชาภรณ์ จันทนกุล, สมฤดี ชื่นกิติญานนท์ และสุกฤตา ตะการีย์. (2564). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

บทความวิชาการ | Academic Article

Stress-induced changes in cognitive function and intestinal barrier integrity can be ameliorated by venlafaxine and synbiotic supplementations

Sarawut Lapmanee, Nattapon Supkamonseni, Sakkarin Bhubhanil, Nattakan Treesaksrisakul. Stress-induced changes in cognitive function and intestinal barrier integrity can be ameliorated by venlafaxine and synbiotic supplementations. 2566 (2023). บทความ (Paper). วิทยาศาสตร์และสุขภาพ|Health Science Group. แพทยศาสตร์ (Doctor of Medicine Program). Bangkok: Siam University

The Association of Maternal Periodontal Diseases in the Postpartum Period with Preterm Low Birth Weight

อ. ทพญ.สุทธิธร ญาณรังสี – Sutitorn Yanaranci. 2566 (2023). The Association of Maternal Periodontal Diseases in the Postpartum Period with Preterm Low Birth Weight – ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์ของมารดาหลังคลอดกับภาวะคลอดก่อนกำหนดและภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์. บทความ (Paper). วิทยาศาสตร์สุขภาพ|Health Science. ทันตแพทยศาสตร์ (Dental Surgery Program). ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) – Doctor of Dental Surgery Program (D.D.S.). (ท.บ. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต – Doctor of Dental Surgery Program (D.D.S.). Bangkok: Siam University

Effects of educational and financial interventions on the quality of antibiotics use in community care clinics in Bangkok: An interrupted time-series analysis

Effects of educational and financial interventions on the quality of antibiotics use in community care clinics in Bangkok: An interrupted time-series analysis. 2566 (2023). -. บทความ (Paper). Advisor: ดร. ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์ – Dr. Dararat Samretwit. วิทยาศาสตร์สุขภาพ|Health Science. เภสัชศาสตร์ (Pharmacy). เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) – Pharm.D. (Pharm.Care). หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม – Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care. Bangkok: Siam University

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลของประชาชนที่ใช้สื่อออนไลน์

Factors Associated with Irrational Antibiotic Use Behaviour among Social Media Users in Thailand. 2566 (2023). ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลของประชาชนที่ใช้สื่อออนไลน์. บทความ (Paper). Advisor: อ. ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี – Mr. Shinnawat Saengungsumalee. วิทยาศาสตร์สุขภาพ|Health Science. เภสัชศาสตร์ (Pharmacy). เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) – Pharm.D. (Pharm.Care). หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม – Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care. Bangkok: Siam University

Abstract Check for Research Number

ส่งไฟล์ตรวจ Abstract (สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ม.สยาม เท่านั้น)

ค้นหาแบ่งตามประเภทต่างๆ

หลักสูตรปริญญาเอก/Doctor of Philosophy Program

Ph.D. Ed 24 articles

แสดงทั้งหมด
หลักสูตรปริญญาตรี/Bachelor's Degree Program

คณะพยาบาลศาสตร์ 36 articles

แสดงทั้งหมด
หลักสูตรปริญญาโท/Master's Degree Program
Popular topics
ประเภทงานวิจัย/Type of Research

วิทยานิพนธ์|Thesis 195 articles

แสดงทั้งหมด

รายงานการวิจัย (ทุนวิจัยภายใน)|Research Report(Internal Research Funding) 27 articles

แสดงทั้งหมด
ปีการศึกษา/Academic year